Chuyển Nhượng Cổ Phần của Cổ Đông Sáng Lập ?

CTy tôi mới thành lập được 6 tháng, giờ có 1 cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình sang cổ đông sáng lập khác.

Xin nhờ anh chị tư vấn trong trường hợp của cty tôi:

– Ngoài việc làm lại giấy đăng ký kinh doanh ra, thì cty có phải làm lại Điều Lệ của công ty không ? Vì tôi nhớ trước đây khi đăng ký có quyển điều lệ mà có chữ ký của các cổ đông sáng lập. Điều lệ này đã nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư giữ .

– Trong trường hợp không làm lại thì trên Điều lệ đó vẫn còn tên của Cổ Đông đó , và sau này có thể gây hậu quả gì không ?

Xin chân thành cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong No Category.

Câu hỏi:

– Ngoài việc làm lại giấy đăng ký kinh doanh ra, thì cty có phải làm lại Điều Lệ của công ty không ? Vì tôi nhớ trước đây khi đăng ký có quyển điều lệ mà có chữ ký của các cổ đông sáng lập. Điều lệ này đã nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư giữ

Trả lời: Công ty phải thay đổi lại điều lệ Công ty vì các lý do sau:

Theo khoản 5 điều 22 Luật Doanh Nghiệp về các nội dung bắt buộc phải có trong Điều lệ công ty có quy định: “… số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần”.

Do vậy, khi có sự thay đổi về cổ đông sáng lập và vốn góp của cổ đông sáng lập thì bắt buộc phải thể hiện trong điều lệ mới. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định (theo điều 96 Luật Doanh Nghiệp).

Căn cứ theo điều 32 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 về Đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập: Doanh nghiệp phải ra thông báo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời phải kèm theo biên bản họp và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Trong nội dung các biên bản trên “phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty”. Như vậy, có thể hiểu rằng, thông báo, biên bản họp và quyết định của Hội đồng cổ đông Công ty gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là sự cam kết sẽ thể hiện các nội dung thay đổi về cổ đông sáng lập, tỷ lệ vốn góp trong điều lệ mới của công ty.

Câu hỏi – Trong trường hợp không làm lại thì trên Điều lệ đó vẫn còn tên của Cổ Đông đó,và sau này có thể gây hậu quả gì không?”

Trả lời: Như đã phân tích ở trên, Công ty gửi các thông báo, biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó thể hiện việc đã sửa điều lệ Công ty theo các nội dung thông báo. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Doanh nghiệp Giấy Đăng ký kinh doanh mới trên cơ sở thông báo.

Trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Doanh nghiệp Giấy Đăng ký kinh doanh mới trên cơ sở thông báo mà Doanh nghiệp không tiến hành việc thay đổi điều lệ thì không đúng theo các quy định pháp luật.

Việc thay đổi điều lệ là trách nhiệm của Doanh nghiệp. Do vậy, khi có bất kỳ thiệt hại nào tới cá nhân, doanh nghiệp hay xã hội mà nguyên nhân xuất phát từ việc không thay đổi điều lệ nêu trên thì các cá nhân có lỗi trực tiếp sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Chúc bạn sức khỏe và thành công !

lúc Tháng Mười Hai 16, 2014.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.