Mong Luật Sư trả lời giúp tôi vấn đề sau:

 

Tôi là cổ đông của một Công ty CP. Năm 2007 và 2008, lợi tức cổ phiếu là 18%/năm, trong đó chia bằng tiền mặt là 12%, còn 6% trả bằng cổ phiếu.

 

Cổ phiếu mà Công ty CP trả bằng cổ tức được Công ty định giá cao hơn mệnh giá cổ phiếu và lấy phần chênh lệch tăng đưa vào thặng dư vốn cổ phần ( Công ty CP hiện không giao dịch trên sàn chứng khoán).

 

Đây không phải là phát hành cổ phiếu mà là công ty CP trả cổ tức bằng cổ phiếu . Vậy việc làm này của Công ty có đúng không?

Rất mong Luật Sư trả lời giúp tôi.

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Bạn chưa nói rõ là Công ty bạn định giá cổ phiếu theo giá nào, thời điểm kết thúc đợt phát hành là thời điểm nào, cổ phiếu Công ty bạn được phát hành để thực hiện dự án đầu tư hay mục đích khác?.

Tuy nhiên, xin trao đổi với bạn một số ý như sau để bạn đối chiếu với thực tế của Công ty bạn:

1- Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty (Điều 93 Luật Doanh Nghiệp).

Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Là việc công ty cổ phần sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế được tích luỹ (bao hàm cả nguồn ưu đãi miễn, giảm thuế của nhà nước) để bổ sung tăng vốn điều lệ, đồng thời tăng thêm cổ phần cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trong doanh nghiệp.

2- Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:

a. Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật.

b. Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần.

c. Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d. Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

đ. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

3- Việc kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ của công ty cổ phần phải tuân thủ các điều kiện sau:

a. Đối với khoản chênh lệch tăng giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ, công ty được sử dụng toàn bộ chênh lệch để tăng vốn điều lệ.

b. Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện các dự án đầu tư thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau 3 năm kể từ khi dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để cơ cấu lại nợ, bổ sung vốn kinh doanh thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung tăng vốn điều lệ sau 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành (theo qui định tại mục A phần II Thông tư số: 19/2003/TT-BTC ngày  20 tháng  3 năm 2003 của Bộ Tài Chính).

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !