– Thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp có bao gồm khoản thu nhận được từ tiền khuyến mại của người bán?
Ví dụ: Hóa đơn tiền điện thoại hàng tháng ghi:
Tổng cộng tiền hàng: 1.000.000đ
Khuyến mại: 500.000đ
Thuế GTGT: 50.000đ
Tổng cộng tiền thanh toán: 550.000đ
Như vậy, số tiền khuyến mại đơn vị mua nhận được là: 500.000đ và đơn vị có được hạch toán tăng thu nhập khác để nộp thuế TNDN cho số tiền này không?
– Thu nhập khác có bao gồm khoản thuế GTGT mà NSNN hoàn lại cho đơn vị không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

căn cứ qui định tại khoản 2 điều 3 nghị định 124/2008/NĐ-CP,

Thu nhập khác bao gồm:

a. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật;

b. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại Điều 13 Nghị định này;

c. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức, thu về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới mọi hình thức;

d. Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác;

đ. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ bao gồm: lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn. Thu nhập từ bán ngoại tệ;

e. Hoàn nhập các khoản dự phòng, các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập;

g. Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được;

h. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;

i. Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra;

k. Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế trừ (-) đi khoản bị phạt, trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật;

l. Các khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật nhận được, trừ khoản tài trợ quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định này;

m. Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp đánh giá tài sản cố định khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

Doanh nghiệp nhận tài sản được hạch toán theo giá đánh giá lại khi xác định chi phí được trừ quy định tại Điều 9 Nghị định này;

 

n. Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

o. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy tiền khuyến mại, tiền hoàn thuế GTGT không phải là thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !