Trước đây tôi làm việc tại một công ty cổ phần hoá được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước, do đó tôi có sở hữu một số cổ phần của doanh nghiệp này. Nay tôi đã chuyển công tác sang một đơn vị hành chính sự nghiệp và vẫn giữa nguyên số cổ phần đó.

Trong một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường kỳ, cổ đông đã bầu tôi vào Ban kiểm soát của công ty đó (Tại điều lệ công ty không quy định Ban kiểm soát nằm trong nhóm người quản lý doanh nghiệp).

Vậy tôi xin anh chị tư vấn cho tôi trong trường hợp này tôi có vi phạm Pháp lệnh công chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật doanh nghiệp 2005 và các quy định khác nói chung(nếu có).

Hiện nay tôi chỉ là một chuyên viên chuyên môn chưa giữ chức vụ gì và cơ quan tôi công tác cũng không phải là cơ quan quản lý thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tôi đang sở hữu cổ phần.

Xin chân thành cám ơn anh chị!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 15, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ điều 13 Luật doanh nghiệp, điều 20 Luật cán bộ công chức, điều 27 Luật phòng chống tham nhũng, việc sở hửu cổ phần và làm thành viên ban kiểm soát công ty không vi phạm các qui định của các luật nói trên.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !