Hiện tại tôi biết một công ty CP có thành viên HĐQT kiêm giữ chức Kế toán trưởng công ty. Như vậy là đúng hay sai? Theo Điều bao nhiêu của Luật nào?

Cảm ơn ạ !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Căn cứ vào Điều 110 Luật Doanh nghiệp thì người đang giữ chức kế toán trưởng của Công ty CP không bị cấm trở thành thành viên HĐQT.

Ngoài ra, không có quy định nào của Luật Doanh nghiệp cấm thành viên HĐQT giữ chức kế toán trưởng của Công ty đó. Như vậy Thành viên HĐQT hoàn toàn có thể giữ chức kế toán trưởng của Công ty đó.

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét

Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. Điều 53 Luật Kế toán năm 2003 quy định:

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Các tiêu chuẩn : Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

c) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. 3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Chiếu theo quy định trên thì loại hình Công ty Cổ phần, thành viên Hội đồng Quản trị có thể kiêm giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !