Xin anh chị tư vấn cho em trong trường hợp sau:

– Điều lệ Công ty em quy định: Vấn đề sau phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: “Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm”

– Điều 120.2 và 120.3 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

” 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.”

Tổng Giám đốc Cty em đã thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn hơn cả quy định trong điều lệ của Công ty và lớn hơn cả quy định trong Luật Doanh nghiệp em vừa trích dẫn trên mà không thông qua đại hội cổ đông.

Hiện tại thì Cty em đang muốn thông qua đại hội cổ đông sửa đổi điều lệ của Công ty, nâng quyền hạn của Tổng Giám đốc theo hình thức: Tổng Giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm. Dưới hình thức như vậy, tức là không phải thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông.

Công ty em thực hiện như vậy có được không, xin luật sư tư vấn giúp!

Trân trọng cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Công ty bạn hoàn toàn có thể thông qua đại hội đồng cổ đông để sửa đổi lại Điều lệ, nhưng nội dung Điều lệ mới vẫn phải tuân thủ theo những quy định pháp luật doanh nghiệp

Trân trọng!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !