Xin chào anh chị, cho em hỏi  việc bầu dồn phiếu có thể theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản không?

Cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn,

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Căn cứ Nghị định 102/2010, cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc.

Tuy nhiên, trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn,

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Căn cứ Nghị định 102/2010, cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc.

Tuy nhiên, trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !