Trong luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐ-CP có quy định về kiểm soát viên. để phân công ro nhiệm vụ của từng kiểm soát viên, trong bản phân công nên ghi ” Kiểm soát viên tài chính hay kiểm soát viên phụ trách tài chính”

Xin trận trọng cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,

Về tên gọi “Kiểm soát viên tài chính hay Kiểm soát viên phụ trách tài chính” không quan trọng, mà quan trọng là phần nội dung thể hiện cần quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh Kiểm soát viên như thế nào mới là điều quyết định, căn cứ vào quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty theo tôi thì bạn chỉ cần ghi “Kiểm soát viên” là đủ.

Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có quy định về Kiểm soát viên như sau:

“Điều 29. Kiểm soát viên

Số lượng, nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.
Điều 25. Kiểm soát viên

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm từ một đến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm; số lượng kiểm soát viên tùy thuộc vào quy mô vốn, phạm vi địa bàn và số lượng ngành nghề kinh doanh. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì bổ nhiệm ba kiểm soát viên. Trường hợp bổ nhiệm từ hai kiểm soát viên trở lên thì chủ sở hữu cử một người phụ trách chung để lập kế hoạch công tác, phân công, điều phối công việc của các kiểm soát viên. Kiểm soát viên không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc là người có liên quan đến người quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm a, c và đ khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

2. Kiểm soát viên có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Kiểm soát viên có quyền sử dụng con dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật và Điều lệ công ty quy định đối với Kiểm soát viên”

Thân mến chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !