Trong cty TNHH 02 thành viên trở lên, việc mua hoặc bán lại tỷ lệ phần trăm vốn góp giữa các thành viên trong cty dựa trên những tiêu chí nào (trường hợp các thành viên trong hội đồng thành viên hoàn toàn không góp vốn thực mà hoạt động dựa vào lợi nhuận từ việc kinh doanh).

Cụ thể: Công ty A có 02 thành viên, tỷ lệ góp vốn là 75;25, nhưng thực tế 02 thành viên này hoàn toàn chưa góp vốn thực vào cty, vậy xin hỏi thành viên có 25% phần vốn góp muốn bán lại phần trăm của mình thì dựa vào những tiêu chí nào?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 23, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Liên quan đến câu hỏi của bạn về việc bán phần trăm vốn góp của một thành viên trong công ty, tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 39k1 của Luật Doanh nghiệp, thành viên góp vốn phải có nghĩa vụ góp đủ đúng hạn bằng lại tài sản cam kết góp vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và/hoặc theo thỏa thuận của các thành viên góp vốn. Khi các thành viên đó góp đủ vốn thì sẽ được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

Việc bán phần trăm phần vốn góp của một thành viên trong khi thực tế thành viên đó chưa góp đủ số vốn theo đúng nghĩa vụ của mình theo mình là không được phép. Bản chất của giao dịch chuyển nhượng hoặc bán phần vốn góp trên là một giao dịch dân sự do đó ngoài việc luật doanh nghiệp điểu chỉnh thì giao dịch này còn do Bộ luật dân sự điều chỉnh.

Việc chưa góp đủ phần vốn góp của thành viên đó vào công ty có nghĩa rằng thành viên đó không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản đó. Việc giao kết một Hợp đồng dân sự trên là trái với quy định tại điều 443 Bộ luật Dân sự.

Trân trọng !

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn. Nội dung bạn hỏi tôi tư vấn như sau:

Vì công ty A là công ty TNHH 2 thành viên hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 vì thế theo quy định tại Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Công ty chỉ mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi thành viên đó yêu cầu và thuộc trường hợp quy định tại Điều 43. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Như vậy thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp trước tiên phải thống nhất trong nội bộ doanh nghiệp, nguyên tắc định giá phần vốn góp nếu không thỏa thuận được thì có thể định giá giá trị phần vốn góp theo thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Chào ban !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !