Có hai vấn đề sau liên quan đến Công ty cổ phần, tôi muốn tìm hiểu, nhờ anh chị tư vấn giúp.

Thứ nhất: Điều lệ của một công ty có quy định :”công ty có thể phát hành cổ phần với giá trả góp thành nhiều đợt,kỳ hạn trả góp và số tiền trả định kỳ phải được xác định tại thời điểm phát hành cổ phần”. Theo tôi biết Luật Doanh nghiệp quy định, trừ trường hợp cổ đông sáng lập được quyền thanh toán tiền mua cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký mua, các trường hợp còn lại phải thanh toán đủ một lần.
Như vậy, quy định này trong điều lệ công ty là trái luật phải không?

Thứ hai: điều lệ công ty quy định Hội đồng quản trị có thể họp bằng hình thức họp trên điện thoại hoặc hình thức khác. Vậy, quy định này có hợp pháp không?

Trân trọng !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 26, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Tôi công nhận bạn đúng về việc bán cổ phần trả góp là sai. Nhưng  hình thức họp HĐQT qua điện thoại hoặc phương tiện truyền thông không có gì trái luật. Quy định tại Khoản 8 điều 112 quy định :”Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị”
Như vậy hình thức họp HĐQT qua phương tiện truyền thông không thể cho rằng không trực tiếp dự họp và không có gì trái với pháp luật.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Thứ nhất: theo Điều 89 LDN 2005 cổ phần của công ty cổ phần khi được mua phải được thanh tóan đủ một lần, vậy thì quy định phát hành cổ phần theo hình thức trả góp làm sao phù hợp với quy định của pháp luật ?

Thứ hai: tuy LDN không quy định rõ HĐQT phải họp theo hình thức nào nhưng thông qua quy định tại khỏan 8 Điều 112 “thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản…” có thể thấy, hình thức dự họp trực tiếp là hình thức bắt buộc, ngoại lệ đối với một số thành viên có lý do chính đáng không thể dự họp có thể thông qua bỏ phiếu bằng văn  bản theo một trình tự nghiêm ngặt.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Luật doanh nghiệp không quy định việc thanh toán trong việc mua bán cổ phần như thế nào, nhưng lại quy định :”Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.” Do đó điều lệ công ty có thể cho thanh toán trả góp, nhưng cổ phần chưa được bán người mua chưa phải là cổ đông cho đến khi chưa thanh toán hết.
Luật doanh nghiệp cũng không quy định hình thức họp của HĐQT, và cũng không cấm họp qua điện thoại, nên không trái luật.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !