Tôi là thành viên HĐQT Công ty cổ phần, sau 2 lần HĐQT triệu tập họp HĐQT để giải quyết một số cong việc quan trọng nhưng không đủ số lượng cần thiết để họp (quá bán) . Như vậy phải xử lý thế nào?
Xin trân trọng cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Chào bạn, nội dung bạn hỏi tôi tư vấn như sau: Theo quy định tại Điều 102 luật Doanh nghiệp 2005. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 của Luật này.

Như bạn trình bày Công ty bạn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông hai lần nhưng không đủ số lượng quá bán. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 102 trên thì trong thời hạn 20 ngày sau khi triệu tập cuộc họp lần thứ hai không thành thì Công ty có quyền tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba và lần này không phụ thuộc vào cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy để cuộc họp được hợp pháp bạn phải thông báo công khai rộng rãi đến các cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình thảo luận…để mọi người được biết và tham dự.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn, nội dung bạn hỏi tôi tư vấn như sau: Theo quy định tại Điều 102 luật Doanh nghiệp 2005. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 của Luật này.

Như bạn trình bày Công ty bạn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông hai lần nhưng không đủ số lượng quá bán. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 102 trên thì trong thời hạn 20 ngày sau khi triệu tập cuộc họp lần thứ hai không thành thì Công ty có quyền tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba và lần này không phụ thuộc vào cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy để cuộc họp được hợp pháp bạn phải thông báo công khai rộng rãi đến các cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình thảo luận…để mọi người được biết và tham dự.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !