Chào anh chị!

Nhờ anh chị tư vấn dùm tôi.

Trong báo cáo thuế hàng tháng, hóa đơn GTGT đầu vào phát hành vào tháng 2 nhưng lại làm báo cáo cho tháng 1. Tình trạng này kéo dài 4 tháng. Nay tôi nhờ anh chị tư vấn giúp tôi phải xử lý những hồ sơ này như thế nào? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào?

Tôi chân thành cảm ơn .

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Trong trường hợp này, bạn phải làm giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS. Tôi sẽ đính kèm mẫu tờ khai để bạn biết và điều chỉnh cho kỳ khai thuế của mình

Mẫu số: 01/KHBS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT <st1:country-region ><st1:place >NAM</st1:place></st1:country-region>

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại

Tờ khai thuế …………mẫu số ………….. kỳ tính thuế……………  ngày kê khai …………….)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………………………

 

Quận/huyện……………………………………… Tỉnh/Thành phố……………………………………….

Điện thoại ………………………….. Fax…………………………..Email………………………………….

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt <st1:country-region ><st1:place >Nam</st1:place></st1:country-region>

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

1

………..

2

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

1

….

2

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp  (tăng: +; giảm: -)

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp: ……………………………………………………………………………………………..

2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): ………

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….., ngày…… tháng…… năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !