Công ty CP đại chúng (chưa niêm yết) có VĐL 70 tỷ. Trong năm 2011 Cty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ với nội dung sau:

* Đối tượng phát hành (HĐCĐ thường niên 2011 diễn ra vào tháng 4/2011 thông qua):

– Trả cổ tức 2010: 20 tỷ
– Thưởng cho CBCNV: 5 tỷ
– Bán cho cổ đông hiện hữu 25 tỷ

* Ngày chốt DS cổ đông thực hiện quyền (theo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng): 10/08/2011

Hiện nay Công ty dự tính chi trả cổ tức 2011 với tỷ lệ 20% và được phân chia như sau.

– Cổ phần đầu năm: chia đủ 100% theo tỷ lệ trên.
– Cổ phần trả cổ tức và thưởng CBCNV: 75% (tính từ T4/2011-ngày Đại hội đồng cổ đông TN 2011)
– Cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu: 25% (tính từ T9/2011_ngày thu tiền)
– Bán nốt Cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông không mua hết trong tháng 12/2011: 10%.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức 2011: 31/03/2012.

Hỏi cách chia cổ thức như trên có trái với quy định pháp luật hiện hành không ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 31, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn !
Việc quyết định chi trả cổ tức như thế nào thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông và theo quy định tại điều lệ công ty. Vậy bạn hãy xem các quy định trong điều lệ công ty bạn quy định về việc trả cổ tức và kết quả biểu quyết của đại hội đồng cổ đông công ty bạn để quyết định.
Thân !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !