Thưa luật sư : Theo luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH có bắt buộc phải mua lại phần vốn góp của thành viên khi có yêu cầu của thanh viên với lý do thành viên biểu quyết không tán thành khi sửa đổi điều lệ công ty, trong trường hợp này công ty có được phép từ chối mua lại phần góp vốn đó được không. Cám ơn luật sư.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 12, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn, liên quan đến câu hỏi của bạn Luật sư có ý kiến tư vấn như sau:

Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên”.

Theo quy định trên, khi thành viên của công ty biểu quyết không tán thành việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty và yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, công ty phải thỏa thuận với thành viên về giá mua lại. Trường hợp không thỏa thuận được về giá mua lại, công ty phải mua lại phần vốn góp theo giá thị trường hoặc theo giá được xác định theo nguyên tắc quy định trong luật doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mua lại phần vốn góp phải đảm bảo nguyên tắc: sau khi mua lại phần vốn góp công ty vẫn thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác.

Như vậy, đối chiếu với quy đinh của pháp luật, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi thành viên công ty bỏ phiếu không tán thành việc sửa đổi điều lệ công ty. Công ty chỉ có quyền từ chối không mua lại phần vốn góp của thành viên nếu việc mua lại phần góp của thành viên dẫn tới tình trạng công ty không đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty.
Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Mười Hai 12, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !