Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cồ phần ưu đãi cổ tức không có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần hay không vào giải thích lí do?

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười 17, 2017 trong Động vật.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !