Em hỏi giúp bà em, đó là đất rừng sản xuất là gì và đất này có được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như các loại đất khác hay không ? Cảm ơn anh chị !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 4, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Theo quy định tại Điều 135 Luật đất đai 2013, Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:

a) Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất;

b) Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét

Đất rừng hoàn toàn có thể được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, cụ thể:

Trước khi nhận chuyển nhượng, bạn phải kiểm tra xem đã đủ điều kiện chuyển nhượng không.

Thứ nhất, điều kiện về hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân.

Điểm c khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”

Theo quy định tại khoản 3 Điều 129 và khoản 1 Điều 130 Luật đất đai 2013 quy định về hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân thì được phép chuyển nhượng tối đa 300ha đất rừng sản xuất. Như vậy, việc chuyển nhượng 30ha đất rừng đã đáp ứng được điều kiện về hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp.

   Thứ hai, điều kiện chung để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì đất mà bạn định nhận chuyển nhượng chưa có Giấy chứng nhận. Do đó, bên chuyển nhượng cần phải xin cấp Giấy chứng nhận rồi mới có thể thực hiện việc chuyển nhượng.

Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng như sau:

“Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:

  1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;
  2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
  3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
  4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
  5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
  6. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Nếu như đã đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì mảnh đất rừng đó sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Đất rừng mà bạn có ý định nhận chuyển nhượng mới dùng được 10 năm trong thời hạn sử dụng là 50 năm. Như vậy đất này vẫn còn thời hạn sử dụng và có thể chuyển nhượng. Nếu như đất hết thời hạn sử dụng thì phải xin gia hạn rồi mới có thể chuyển nhượng được.

Thứ ba, về thuế phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bên chuyển nhượng sẽ phải chịu 2% thuế thu nhập cá nhân; Bên nhận chuyển nhượng sẽ chịu 0,5% lệ phí trước bạ và 0,15% phí thẩm định sổ theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Chúc các bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 4, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !