Mình đọc một số Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và thấy trong nghị quyết hay đề cập thuật ngữ “đơn giá tiền lương”. Tuy nhiên mình chẳng hiểu đơn giá tiền lương là cái gì. Các bạn giải thích giùm mình với !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Tám 25, 2017 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Đơn giá tiền lương thường được áp dụng cho lương sản phẩm. Như Công ty mình đơn giá tiền lương được tính tỷ lệ trên doanh thu, đây là cơ sở để xác định quỹ tiền lương trong năm. Còn đối với việc thanh toán lương sản phẩm thì nó là cơ sở để tính tiền lương khoán sản phẩm trả cho công nhân ( tính trên khối lượng SP làm ra ).

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Tám 25, 2017.
Thêm nhận xét

Trong một thông tư của nhà nước (05/2001/TT-BLĐTBXH) quy định về đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước như sau:

Đơn giá tiền lương được xây dựng trên cơ sở định mức lao động trung bình tiên tiến của doanh nghiệp và các thông số tiền lương do Nhà nước quy định. Khi thayđổi định mức lao động và các thông số tiền lương thì thay đổi đơn giá tiền lương.

2/ Tiền lương và thu nhập phụ thuộc vào thực hiện khối lượng sản phẩm, dịch vụ, năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

3/ Tiền lương và thu nhập của người lao động phải được thể hiện đầy đủ trong Sổ lương của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 238/LĐTBXH-QĐ ngày 8/4/1997 và Thôngtư số 15/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4/ Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được thực hiện theo khoản 4 và 5, Điều 33, Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ và Nghị định số27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tàichính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước (ban hành kèm theoNghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ).

5/ Nhà nước quản lýtiền lương và thu nhập thông qua việc kiểm tra, giám sát việc áp dụng đơn giá tiền lương, sử dụng quỹ tiền lương và hệ thống định mức lao động của doanhnghiệp.

Chúc bạn thành công !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Tám 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !